Zamówienia i pytania o produkty prosimy składać mailowo lub telefonicznie.

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

 1. Orte Polska Sp. z o.o. jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Orte Polska Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Orte Polska Sp. z o.o., skontaktuj się z Orte Polska Sp. z o.o. (w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w firmie Orte Polska Sp. z o.o. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Orte Polska Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej orte.pl oraz telefonicznie i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Klientów z usług Orte Polska Sp. z o.o. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Jeśli zamawiasz u nas towar, bądź związaną z nim usługę np. transportu oznacza to, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po to aby zrealizować Twoje zamówienie. Jego realizacja może wymagać od nas przekazania Twoich danych do firmy trzeciej (np. kurierskiej, przewozowej), która będzie świadczyć usługę znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Orte Polska Sp. z o.o., w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Klientów, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Orte Polska Sp. z o.o.

 1. Dane Klienta:w celu realizacji zamówienia musimy nadać  nr Klienta, co może wymagać podania informacji identyfikujących Klienta, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Klienta, jego adres email, nr telefonu oraz adres korespondencyjny.
 2. Transakcje:Orte Polska Sp. z o.o.  może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Klienta, umożliwiające zawarcie umowy.
 3. Obsługa Klienta:Orte Polska Sp. z o.o. może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Klientów kontaktujących się z działem obsługi Klienta. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu pod numerem Klienta. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Orte Polska Sp. z o.o. będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Klientami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Klientów.
 4. Formularz kontaktowy:Orte Polska Sp. z o.o. może gromadzić dane osobowe Klientów kontaktujących się z Orte Polska Sp. z o.o.  za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym np. formularza kontaktowego lub emaila. Dane te są niezbędne do umożliwienia Orte Polska Sp. z o.o. kontaktu z Klientami, ale także umożliwienia firmom trzecim ( np. kurierskim) kontaktu z Klientami, w celach związanych bezpośrednio z obsługą zawartej umowy sprzedaży Udostępniany przez Orte Polska Sp. z o.o. formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują Orte Polska Sp. z o.o. przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, Orte Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów.
 5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne:Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Klientom albo stanowi uzasadniony interes Orte Polska Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Klientów), Orte Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Klienta wykorzystywane do dostępu do platformy Orte Polska Sp. z o.o.), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Klient (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.
 6. Uzupełnianie pozyskanych danych:Orte Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Klientach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
 7. Ankiety:Dodatkowo i tylko za zgodą Klienta, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Orte Polska Sp. z o.o.. Orte Polska Sp. z o.o. zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Orte Polska Sp. z o.o. do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielnie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Orte Polska Sp. z o.o. jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.
 8. Konkursy:Od czasu do czasu w Orte Polska Sp. z o.o. organizowane są konkursy. Dane osobowe Klientów (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Orte Polska Sp. z o.o. do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 9. Akcje promocyjne:Okazjonalnie w Orte Polska Sp. z o.o. organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Klientów, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Orte Polska Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Orte Polska Sp. z o.o. może gromadzić w ramach usług platformy Orte Polska Sp. z o.o. dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Orte Polska Sp. z o.o. przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Klientów w następujących celach:

 1. zapewnianie obsługi i transakcji Klienta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 2. kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
 4. realizacja umów zawartych w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Orte Polska Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
 5. obsługa reklamacji ;
 6. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
 7. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział;
 8. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 9. zapewnienie obsługi usług płatniczych, obsługi usług związanych z dostarczeniem towaru, windykacja należności;
 10. wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;
 11. statystycznych;
 12. archiwizacyjnych;
 13. zapewnienie rozliczalności.

Orte Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na własnej platformie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

 1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Klienta albo uzasadnionym interesem Orte Polska Sp. z o.o., Orte Polska Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Klientów innym serwisom internetowym prowadzonym przez Orte Polska Sp. z o.o.. W takim przypadku każdy z Klientów, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
 2. Orte Polska Sp. z o.o. nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych Klientów, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 3. Orte Polska Sp. z o.o. może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Orte Polska Sp. z o.o.), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 4. Orte Polska Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Klientów organom publicznym wspierającym jeśli jest to zgodne z prawem.
 5. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Orte Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Klientów mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług.
 6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Orte Polska Sp. z o.o. robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Klientów platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Orte Polska Sp z.o.o. może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

Część VI. Metody kontroli po stronie Klienta

 1. Przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Klientów, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dokument ten szczegółowo opisuje w jaki sposób Klienci mogą wykonać swoje prawa wobec Orte Polska Sp. z o.o. W tym celu prosimy o kontakt biuro@orte.pl w temacie ”polityka prywatności-postępowanie”.
 2. Klient, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Klienta. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Orte Polska Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Orte Polska Sp. z o.o., zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy są zobowiązani do zarządzania danymi zgodnie z RODO.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Orte Polska Sp. z o.o. może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować do biuro@orte.pl, w temacie: „polityka prywatności”.

cookie-consent::texts.alert_settings